Systémový špecialista (Infra)

Pracovná náplň:

 • návrh a implementácia riešení postavených na Microsoft/Unix technológiách s cieľom dodávky optimálnych riešení pre zákazníka
 • samostatné vedenie projektov po odbornej stránke
 • osobná záruka za odbornú stránku realizovaných projektov v celom životnom cykle:
 • predpredajné aktivity – pochopenie biznisových potrieb zákazníka, presná formulácia zákazníkových potrieb, oboznámenie sa s technologickým prostredím zákazníka, presné zadanie projektu a obhájenie u zákazníka, presná definícia balíčka na odovzdanie zákazníkovi (produkty, stav inštalácie/konfigurácie/integrácie pri odovzdaní, rozsah a obsah dokumentácie)
 • realizácia – vytvorenie vhodného tímu riešiteľov, jasná formulácia technického zadania, odborný dohľad a podpora tímu pri realizácii zadania, operatívne vyhodnocovanie priebehu riešenia a odborné vedenie prípadného zmenového procesu
 • odovzdanie – osobná zodpovednosť za súlad dodávky s pôvodným zadaním odsúhlaseným so zákazníkom, účasť na tvorbe odovzdávacieho balíčka s dôrazom na dokumentáciu
 • popredajná podpora riešenia – aktívny dohľad nad riešením na vyššej úrovni, identifikácia pozitívnych a negatívnych trendov kľúčových vlastností, aktívny rozvoj riešenia
 • aktívna účasť na odborných rokovaniach a konzultáciách so zákazníkom, telefonická a e-mailová podpora zákazníkov
 • odborná účasť pri komplexnejších realizáciách
 • inštalácia, konfigurácia a upgrade OS na serveroch vrátane sieťových služieb, serverových aplikácií
 • inštalácia, konfigurácia a upgrade dátových úložísk
 • vykonávanie školení pre zákazníkov
 • aktívne udržiavanie si prehľadu o riešeniach a technológiách dostupných na trhu, technologická osveta u zákazníkov v spolupráci s produktovými manažérmi
 • dôraz na vzdelávanie a vykonávanie certifikačných skúšok 
 • plnenie pokynov príslušného nadriadeného podľa charakteru práce 

Požiadavky na pozíciu:

 • minimálne 3 roky praktických skúsenosti v oblasti
 • úspešná realizácia aspoň 3 projektov väčšieho rozsahu s dôrazom na odborné vedenie v rozsahu zodpovedajúcom náplni práce, doložiť odovzdanú dokumentáciu aspoň na nahliadnutie
 • jedna z nasledujúcich zručností:
 • výborná znalosť Windows serverov (OS aj aplikácií), so základnou znalosťou Unix Serverov a veľkou motiváciou prehĺbiť Unix zručnosti
 • výborná znalosť UNIX serverov, so základnou znalosťou Windows serverov a motiváciou prehĺbiť Windows zručnosti
 • dobrá znalosť problematiky serverových, úložiskových a sieťových technológií (konfigurácia sieťových služieb, princípy sieťových protokolov a bezpečnosti sietí)
 • dobré znalosti v oblasti virtualizácie – VMware alebo Hyper-V
 • schopnosť analyzovať a samostatne riešiť štandardné i neštandardné problémy infraštruktúry a serverových aplikácií
 • schopnosť zreteľne a presne formulovať v technickej i voľnej reči
 • schopnosť aktívne viesť rozhovor so zákazníkom s cieľom získania presnej formulácie biznisových problémov a zadaní a tlmočiť ich do technického zadania
 • schopnosť samostatnej inštalácie a konfigurácie serverov, konzultovanie konfigurácie so zákazníkom podľa potreby
 • schopnosť konštruktívne komunikovať a tlmočiť poznatky v rámci pracovnej skupiny
 • schopnosť získať dôveru zákazníka
 • veľmi dobrá znalosť anglického jazyka
 • vodičské oprávnenie skupiny „B“
 • certifikáty v oblasti sú výhodou – treba uviesť

Čo ponúkame:

 • prácu v modernej spoločnosti, ktorá začínala ako rodinná firma a aj napriek neustálemu rastu sa stále drží tejto filozofie
 • možnosť kariérneho rozvoja – až 90% povýšení pochádza z interných radov
 • podpora odborného rastu (dokonca až nutnosť)
 • vernostný program s mnohými výhodami
 • rozsiahly benefitný program, ktorý si sami nastavujete