Novinky

15. marca 2017

Osem zásad efektívnej spolupráce IT a biznisu

V 21. storočí už asi nenájdeme firmu, ktorá pre svoje fungovanie nepotrebuje využívať informačné technológie. Práve naopak. IT sa stáva nevyhnutnou súčasťou podnikových procesov už automaticky. Častokrát je priam elementárnym prvkom, vďaka ktorému firma dokáže dobre fungovať.

Napriek tomu sa ukazuje, že použité IT riešenia neodrážajú podnikové aktivity a strategické ciele firmy, čo je častokrát na škodu. Práve správne nastavené IT procesy dokážu výrazne zjednodušiť fungovanie firmy a pomôžu jej tak dosiahnuť väčšiu konkurenčnú výhodu. A to napríklad vďaka optimalizácii IT zdrojov, odstráneniu nepotrebných činností alebo využitiu inovatívnych riešení.

V našej praxi sa často stretávame s podobnými problémami. Identifikovali sme 8 hlavných zásad, vďaka ktorým sa dá chybám šikovne vyhnúť.

1. Hovorme spoločnou rečou

I keď predstavitelia IT a biznis oddelení väčšinou nepochádzajú z rôznych krajín, pri vzájomnej komunikácii to občas vyzerá, ako keby hovorili inou rečou. Je preto dôležité, aby zúčastnené strany používali rovnakú terminológiu a rozumeli výrazom, ktoré druhá strana používa. Na tento účel môže poslúžiť knižnica BiSL (Business Information Service Libary) ktorá je verejne dostupným zdrojom best practice pre implementáciu riadenia biznis informácií (Business Information Management). Jej najdôležitejším prínosom je zavedenie spoločného jazyka v rámci organizácie, čo umožňuje lepšie porozumenie v komunikácií medzi zúčastnenými stranami. Okrem odborných termínov je vhodné používať aj jednoduché grafické prostriedky, ako napr. traffic lights alebo myšlienkové mapy.

2. Vráťme IT do firmy

Napriek tomu, že IT oddelenie je zväčša súčasťou firemnej organizačnej štruktúry, často sa stáva, že nie je pri diskusiách o strategických zámeroch firmy či ďalších dôležitých otázkach, ktoré majú dopad aj na vnútorné IT prostredie. Je dôležité, aby obe strany mali jasné informácie o tom, kam firma kráča.

3. Akú hodnotu má naše IT?

Častým javom je aj nepochopenie hodnoty firemného IT. Nie je ňou sumár obstarávacej ceny jednotlivých komponentov (hardvér, softvér, licencie). Skutočnou hodnotou je to, čo tieto komponenty firme poskytujú a ako jej dokážu pomôcť pri dosahovaní obchodných cieľov. Preto obstarávanie v oblasti IT netreba chápať ako kúpu, ale ako investíciu. Vysoká cena IT vybavenia totiž nepredstavuje aj vysokú hodnotu, ktorá sa nevyhnutne vráti späť do firmy. Z tohto dôvodu bola vyvinutá aj metodika IT 4 IT, pomocou ktorej možno udržať hodnotu, ktorú IT prináša firme počas celého životného cyklu.

4. Ako to pocíti biznis?

IT častokrát vykonáva podpornú funkciu pre obchodné činnosti firmy. Je preto potrebné jasne určiť, aký dopad na fungovanie ostatných oblastí firmy bude mať zmena v IT riešeniach. Najmä, či táto zmena naozaj prinesie to, čo od nej manažment očakáva. Je teda nevyhnutné, aby obe strany jasne chápali dôvod, zmysel, ako aj výsledný efekt každej zmeny. Inovácia v IT teda musí vždy odrážať účel, kvôli ktorému sa pre ňu manažéri rozhodli a musí priniesť to, čo od nej požadujú.

5. Komu to patrí?

Ďalším prvkom, ktorý pomôže prepojeniu IT a biznis oddelení vo firme, je určenie vlastníctva. Používané systémy, procesy aj dáta musia mať vždy svojho vlastníka. Ten má totiž svoje úlohy a je zodpovedný za to, aby použité riešenia boli správne zamerané na účel, ktorý tým chceme dosiahnuť. Aby tak celý proces robil presne to, čo chceme, a aby dáta prinášali hodnotu, ktorú prinášať majú. Pre tento účel existuje metodika RACI, pomocou ktorej je možné definovať vlastníkov, ako aj ďalšie podporné roly. Pomôže určiť, ako bude proces fungovať a kedy bude plniť to, čo od neho potrebujeme.

6. Viem, čo očakávam od IT?

V praxi často dochádza k rozdielnemu prístupu v komunikácii s interným a externým klientom. Pri objednávaní externej služby je vypracovaná presná špecifikácia požiadaviek a parametrov a dodávateľ jasne povie, akým spôsobom bude dodaná. Pri komunikácii v rámci firmy sa však neraz stáva, že IT nevie úplne presne, čo od neho biznis očakáva a akým spôsobom mu to má dodať. Preto by sa pri objednávkach interných služieb mal klásť rovnaký dôraz na presné zadefinovanie požiadaviek, ako je to v prípade objednávky z externého prostredia. Dokonca by sa v takýchto prípadoch mal uplatňovať aj princíp monitorovania a vyhodnocovania. Teda či služba dodaná vlastným IT oddelením naozaj spĺňa parametre, ktoré od nej biznis očakával. Užitočné je aj manažovanie očakávaní biznisu a zosynchronizovanie pohľadov oboch strán na výsledok, ktorý má byť dodaný.

7. Neučiť sa to, čo už viem

Často sa vo väčšom prostredí firmy stáva, že vedomosti a informácie, ktoré už firma raz nadobudla, neaplikuje ďalej. Jednoducho ležia niekde vo vzduchoprázdne. A tí, ktorí by ich možno potrebovali, o nich nevedia. Firma tak vynakladá úsilie na riešenie niečoho, čo už v minulosti úspešne zvládla, a mrhá tak svojimi zdrojmi.

IT systémy zbierajú množstvo rozmanitých dát z rôznych oblastí firmy. Preto je, dôležité využívať postupy, ktorými povýšime tieto hrubé dáta na úroveň užitočných informácií. To je totiž pridaná hodnota, ktorá dodá dátam ďalšiu informačnú hodnotu v iných súvislostiach. Vnáša do nich logiku, a to nám pomáha robiť rozhodnutia rýchlejšie a presnejšie.

8. Získajme tých správnych ľudí

Realizáciu projektov vždy usmerňujú manažéri. Úloha IT manažéra/Riaditeľa IT oddelenia je však náročnejšia v porovnaní s ostatnými manažérmi. Je to z dôvodu, že prepája dve oblasti, ktorých zmýšľanie je výrazne odlišné – IT a biznis. Špecialista v IT síce môže mať dokonalú znalosť systémov, no nemusí vedieť pochopiť potreby biznisu a špecifickú customizáciu daného nástroja. Ideálnym prípadom teda je, ak IT manažér disponuje vyváženými znalosťami z oboch oblastí a dokáže pochopiť obe zúčastnené strany. Práve to u neho vytvára silný predpoklad, aby úspešne pôsobil ako komunikačný kanál pri prepájaní  týchto dvoch svetov.

 

David Dvořák, CISA, CISM, CRISC, ITIL

IT Advisory BU Manager

/var/web/soitronsk/index.php
/var/web/soitronsk/wp-blog-header.php
/var/web/soitronsk/wp-load.php
/var/web/soitronsk/wp-config.php
/var/web/soitronsk/wp-settings.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/load.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/default-constants.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/plugin.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-hook.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/version.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/compat.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/random_compat/random.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/random_compat/byte_safe_strings.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/random_compat/cast_to_int.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/random_compat/error_polyfill.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/random_compat/random_bytes_dev_urandom.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/random_compat/random_int.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-list-util.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/functions.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/option.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-matchesmapregex.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-error.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/pomo/mo.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/pomo/translations.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/pomo/entry.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/pomo/streams.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-phpass.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/wp-db.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/cache.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/default-filters.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/l10n.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-locale.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-locale-switcher.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-walker.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-ajax-response.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/formatting.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/capabilities.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-roles.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-role.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-user.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-query.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/query.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/date.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/theme.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-theme.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/template.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/user.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-user-query.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-session-tokens.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-user-meta-session-tokens.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/meta.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-meta-query.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-metadata-lazyloader.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/general-template.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/link-template.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/author-template.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/post.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-walker-page.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-walker-page-dropdown.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-post-type.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-post.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/post-template.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/revision.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/post-formats.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/post-thumbnail-template.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/category.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-walker-category.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-walker-category-dropdown.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/category-template.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/comment.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-comment.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-comment-query.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-walker-comment.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/comment-template.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/rewrite.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-rewrite.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/feed.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/bookmark.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/bookmark-template.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/kses.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/cron.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/deprecated.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/script-loader.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-dependency.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class.wp-dependencies.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class.wp-scripts.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/functions.wp-scripts.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class.wp-styles.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/functions.wp-styles.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/taxonomy.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-taxonomy.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-term.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-term-query.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-tax-query.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/update.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/canonical.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/shortcodes.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/embed.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-embed.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-oembed.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-oembed-controller.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/media.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/http.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-http.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-requests.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-http-streams.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-http-curl.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-http-proxy.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-http-cookie.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-http-encoding.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-http-response.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-http-requests-response.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-http-requests-hooks.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/Requests/Hooks.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/Requests/Hooker.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/widgets.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-widget.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-wp-widget-factory.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/nav-menu.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/nav-menu-template.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/class-walker-nav-menu.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/admin-bar.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/rest-api.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-response.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-request.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-controller.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-posts-controller.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-attachments-controller.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-post-types-controller.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-post-statuses-controller.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-revisions-controller.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-taxonomies-controller.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-terms-controller.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-users-controller.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-comments-controller.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-settings-controller.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/rest-api/fields/class-wp-rest-meta-fields.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/rest-api/fields/class-wp-rest-comment-meta-fields.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/rest-api/fields/class-wp-rest-post-meta-fields.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/rest-api/fields/class-wp-rest-term-meta-fields.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/rest-api/fields/class-wp-rest-user-meta-fields.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/vars.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/acf.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/api/api-helpers.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/api/api-value.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/api/api-field.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/api/api-field-group.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/api/api-template.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/core/ajax.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/core/cache.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/core/compatibility.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/core/deprecated.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/core/fields.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/core/field.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/core/input.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/core/validation.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/core/json.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/core/local.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/core/location.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/core/loop.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/core/media.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/core/revisions.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/core/third_party.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/core/updates.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/forms/attachment.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/forms/comment.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/forms/post.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/forms/taxonomy.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/forms/user.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/forms/widget.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/pro/acf-pro.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/pro/api/api-pro.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/pro/api/api-options-page.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/pro/core/updates.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/category-checklist-tree/category-checklist-tree.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/categorycustomfields/categoryCustomFields.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/categorycustomfields/categoryCustomFieldsDB.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/categorycustomfields/categoryCustomFieldsInstall.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/categorycustomfields/categoryCustomFieldsAdminHandle.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/contact-form-7-db.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CF7DBPlugin_init.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CF7DBPlugin.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CF7DBPluginLifeCycle.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CF7DBInstallIndicator.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CF7DBOptionsManager.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CFDBShortcodeTable.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/ShortCodeLoader.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CFDBShortcodeDataTable.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/ShortCodeScriptLoader.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CFDBShortcodeValue.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CFDBShortcodeCount.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CFDBShortcodeJson.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CFDBShortcodeHtml.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CFDBShortcodeExportUrl.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/DereferenceShortcodeVars.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CFDBValueConverter.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CFDBShortCodeSavePostData.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CFDBShortCodeSaveFormMakerSubmission.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CFDBDeobfuscate.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CFDBDateFormatter.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CFDBErrorLog.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CFDBIntegrationContactForm7.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CFDBIntegrationFSCF.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CFDBIntegrationJetPack.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CFDBIntegrationGravityForms.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CFDBIntegrationFormidableForms.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CFDBIntegrationWRContactForm.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CFDBIntegrationQuform.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CFDBIntegrationNinjaForms.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CFDBIntegrationCalderaForms.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CFDBIntegrationEnfoldTheme.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CFDBIntegrationCFormsII.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CFDBIntegrationFromCraft.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/wp-contact-form-7.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/settings.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/functions.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/l10n.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/formatting.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/pipe.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/form-tag.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/form-tags-manager.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/shortcodes.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/capabilities.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/contact-form-template.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/contact-form.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/mail.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/submission.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/upgrade.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/integration.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/config-validator.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/controller.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/custom-field-template/custom-field-template.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/enhanced-media-library/enhanced-media-library.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/enhanced-media-library/core/mime-types.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/enhanced-media-library/core/taxonomies.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/google-no-captcha-recaptcha/google-recaptcha-nocaptcha.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/google-no-captcha-recaptcha/includes/class-wdm-gnr-retrieve-options.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/google-no-captcha-recaptcha/public/class-wdm-google-nocaptcha-recaptcha.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/google-no-captcha-recaptcha/includes/contact-form-7/class-wdm-contact-form-7.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/google-no-captcha-recaptcha/public/includes/contact-form-7/class-wdm-contact-form-7-public.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/js_composer.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/helpers/helpers_factory.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/helpers/helpers.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/interfaces.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-sort.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-wpb-map.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-shared-library.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/helpers/helpers_api.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/helpers/filters.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/params/params.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vc-shortcode-autoloader.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/shortcodes.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/components.json
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/params/hidden.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/params/hidden/hidden.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/params/vc_grid_item.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vendors/acf.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vendors/cf7.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vendors/gravity_forms.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vendors/jwplayer.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vendors/layerslider.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vendors/mqtranslate.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vendors/ninja_forms.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vendors/qtranslate.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vendors/revslider.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vendors/woocommerce.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vendors/wp_customize.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vendors/yoast_seo.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vendors/wpml.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/hook-vc-grid.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/hook-vc-iconpicker-param.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/hook-vc-message.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/hook-vc-progress-bar.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/hook-vc-wp-text.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/hook-vc-pie.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vc-grid-item-editor.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/ui-vc-pointers.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vc-pages/automapper.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vc-pages/page-custom-css.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vc-pages/page-design-options.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vc-pages/page-role-manager.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vc-pages/pages.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vc-pages/settings-tabs.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vc-pages/welcome-screen.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vc-pointers-backend-editor.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vc-pointers-frontend-editor.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vc-image-filters.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vc-settings-presets.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vc-single-image.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/backend-editor-ie.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/frontend-editor-ie.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/params-to-init.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/bc-access-rules-4.8.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/regenerate-thumbnails/regenerate-thumbnails.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/revisionary/revisionary.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/revisionary/lib/debug_shell.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/revisionary/lib/agapetry_wp_core_lib.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/revisionary/content-roles_rvy.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/revisionary/rvy_init.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/revisionary/defaults_rvy.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/simple-301-redirects-addon-bulk-uploader/simple-301-bulk-uploader.php
/var/web/soitronsk/wp-admin/includes/plugin.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/simple-301-redirects/wp-simple-301-redirects.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/siotron.sk-wp-job-manager-api/wp-job-manager-api.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/functions-helpers.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/vendor/autoload.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/vendor/composer/autoload_real.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/vendor/composer/ClassLoader.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/vendor/composer/autoload_namespaces.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/vendor/composer/autoload_psr4.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/vendor/composer/autoload_classmap.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/vendor/composer/autoload_files.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/vendor/jakeasmith/http_build_url/src/http_build_url.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/vendor/wpml-shared/wpml-lib-dependencies/src/dependencies/class-wpml-dependencies.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/wpml-private-actions.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/functions.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/functions-sanitation.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/functions-security.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/wpml-post-comments.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-wpdb-user.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/icl-admin-notifier.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/template-functions.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/js-scripts.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/lang-data.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/setup/sitepress-setup.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/not-compatible-plugins.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/setup/sitepress-schema.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/functions-load.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/constants.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/taxonomy-term-translation/wpml-term-translations.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/taxonomy-term-translation/wpml-update-term-action.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-wpdb-and-sp-user.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/functions-troubleshooting.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/menu/term-taxonomy-menus/taxonomy-translation-display.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/menu/term-taxonomy-menus/wpml-taxonomy-translation-sync-display.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/taxonomy-term-translation/wpml-term-translation.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-element-translation.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/post-translation/wpml-post-translation.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/post-translation/wpml-post-duplication.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/post-translation/wpml-wordpress-actions.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/post-translation/wpml-post-synchronization.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-sp-and-pt-user.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-sp-user.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/post-translation/wpml-admin-post-actions.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/post-translation/wpml-frontend-post-actions.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/url-handling/wpml-url-filters.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/utilities/wpml-languages.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/menu/post-menus/post-edit-screen/wpml-meta-boxes-post-edit-html.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/request-handling/class-wpml-language-resolution.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/taxonomy-term-translation/wpml-frontend-tax-filters.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/url-handling/converter/class-wpml-url-converter-factory.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/url-handling/converter/strategy/class-wpml-url-converter-parameter-strategy.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/url-handling/converter/strategy/class-wpml-url-converter-abstract-strategy.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/url-handling/converter/strategy/interface-iwpml-url-converter-strategy.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/url-handling/converter/helper/class-wpml-url-converter-lang-param-helper.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/utilities/class-wpml-slash-management.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/url-handling/converter/class-wpml-url-cached-converter.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/url-handling/converter/class-wpml-url-converter.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/url-handling/converter/helper/class-wpml-resolve-object-url-helper-factory.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/url-handling/converter/helper/class-wpml-resolve-object-url-helper.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/url-handling/converter/filters/class-wpml-lang-parameter-filters.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/url-handling/converter/helper/class-wpml-url-converter-url-helper.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/url-handling/converter/filters/class-wpml-tax-permlink-filters.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/query-filtering/wpml-query-utils.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/query-filtering/wpml-query-filter.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/query-filtering/wpml-slug-resolution.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/query-filtering/wpml-name-query-filter.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/query-filtering/wpml-name-query-filter-translated.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/query-filtering/wpml-name-query-filter-untranslated.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/query-filtering/wpml-pagename-query-filter.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-full-translation-api.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-full-pt-api.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/hacks.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/hacks/missing-php-functions.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/upgrade.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/vendor/wpml/commons/src/wpml-wp/class-wpml-wp-api.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/language-switcher.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/import-xml.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/utilities/class-wpml-cache-factory.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/class-wpml-helper.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/utilities/class-wpml-locale.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/cache.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/utilities/class-wpml-flags.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/wp-nav-menus/class-wpml-nav-menu.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/taxonomy-term-translation/nav-menu-translation/wpml-nav-menu-actions.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/seo/class-wpml-seo-headlangs.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/class-wpml-config-update-integrator.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/translation-management/translation-management.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/translation-management/wpml-translator.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/translation-management/class-wpml-translation-management-filters-and-actions.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/absolute-links/absolute-links.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/url-handling/class-wpml-absolute-to-permalinks.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/custom-field-translation/class-wpml-translate-link-targets-in-custom-fields.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/utilities/class-wpml-translate-link-targets.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/custom-field-translation/class-wpml-translate-link-targets-in-custom-fields-hooks.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/translation-management/class-wpml-translate-link-targets-hooks.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/comments/wpml-wp-comments.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/utilities/class-wpml-global-ajax.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/canonicals/class-wpml-canonicals.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/canonicals/class-wpml-canonicals-hooks.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/request-handling/wpml-request.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-url-converter-user.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/request-handling/wpml-backend-request.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/utilities/class-wpml-cookie.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/request-handling/class-wpml-frontend-request.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/url-handling/wpml-slug-filter.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/taxonomy-term-translation/wpml-term-filters.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/modules/cache-plugins-integration/cache-plugins-integration.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/plugins-integration.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/user-language/class-wpml-users-languages-dependencies.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/user-language/class-wpml-language-code.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/user-language/class-wpml-users-languages.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/user-language/class-wpml-user-language.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/utilities/class-wpml-wp-cache.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/user-language/class-wpml-user-language-switcher.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/user-language/class-wpml-user-language-switcher-resources.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/user-language/class-wpml-user-language-switcher-ui.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/user-language/class-wpml-user-language-switcher-hooks.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/upgrade/wpml-upgrade-admin-users-languages.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/taxonomy-terms-order/taxonomy-terms-order.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/taxonomy-terms-order/include/functions.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/user-role-editor/user-role-editor.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/user-role-editor/includes/classes/base-lib.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/user-role-editor/includes/classes/ure-lib.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/user-role-editor/includes/loader.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/user-role-editor/includes/define-constants.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/user-role-editor/includes/misc-support-stuff.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/user-role-editor/includes/classes/task-queue.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/user-role-editor/includes/classes/own-capabilities.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/user-role-editor/includes/classes/bbpress.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/user-role-editor/includes/classes/assign-role.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/user-role-editor/includes/classes/user-other-roles.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/user-role-editor/includes/classes/protect-admin.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/user-role-editor/includes/classes/ajax-processor.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/user-role-editor/includes/classes/screen-help.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/user-role-editor/includes/classes/known-js-css-compatibility-issues.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/user-role-editor/includes/classes/role-additional-options.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/user-role-editor/includes/classes/capability.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/user-role-editor/includes/classes/woocommerce-capabilities.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/user-role-editor/includes/classes/capabilities-groups-manager.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/user-role-editor/includes/classes/view.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/user-role-editor/includes/classes/role-view.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/user-role-editor/includes/classes/user-view.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/user-role-editor/includes/classes/user-role-editor.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/wp-seo.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/wp-seo-main.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/vendor/autoload_52.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/vendor/composer/autoload_real_52.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/vendor/composer/ClassLoader52.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/vendor/composer/autoload_namespaces.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/vendor/composer/autoload_classmap.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/admin/onpage/class-onpage.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/admin/onpage/class-onpage-option.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wp-job-manager/wp-job-manager.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wp-job-manager/includes/class-wp-job-manager-install.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wp-job-manager/includes/class-wp-job-manager-post-types.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wp-job-manager/includes/class-wp-job-manager-ajax.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wp-job-manager/includes/class-wp-job-manager-shortcodes.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wp-job-manager/includes/class-wp-job-manager-api.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wp-job-manager/includes/class-wp-job-manager-forms.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wp-job-manager/includes/class-wp-job-manager-geocode.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wp-job-manager/includes/class-wp-job-manager-cache-helper.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wp-media-folder/wp-media-folder.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wp-media-folder/class/wpmf-display-gallery.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wp-media-folder/class/class-wp-folder-option.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wp-media-folder/class/class-media-folder.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wp-media-folder/class/wpmf-pdf-embed.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wp-media-folder/juupdater/juupdater.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wp-user-avatar/wp-user-avatar.php
/var/web/soitronsk/wp-admin/includes/file.php
/var/web/soitronsk/wp-admin/includes/image.php
/var/web/soitronsk/wp-admin/includes/media.php
/var/web/soitronsk/wp-admin/includes/template.php
/var/web/soitronsk/wp-admin/includes/class-walker-category-checklist.php
/var/web/soitronsk/wp-admin/includes/class-wp-internal-pointers.php
/var/web/soitronsk/wp-admin/includes/screen.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wp-user-avatar/includes/wpua-globals.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wp-user-avatar/includes/wpua-functions.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wp-user-avatar/includes/class-wp-user-avatar-admin.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wp-user-avatar/includes/class-wp-user-avatar.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wp-user-avatar/includes/class-wp-user-avatar-functions.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wp-user-avatar/includes/class-wp-user-avatar-shortcode.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wp-user-avatar/includes/class-wp-user-avatar-subscriber.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wp-user-avatar/includes/class-wp-user-avatar-update.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wp-user-avatar/includes/class-wp-user-avatar-widget.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wp-user-avatar/includes/wpua-tinymce.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/plugin.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/vendor/autoload.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/vendor/composer/autoload_real.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/vendor/composer/autoload_namespaces.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/vendor/composer/autoload_psr4.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/vendor/composer/autoload_classmap.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wps-hide-login/wps-hide-login.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/pluggable.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/pluggable-deprecated.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/default-widgets.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/widgets/class-wp-widget-pages.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/widgets/class-wp-widget-links.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/widgets/class-wp-widget-search.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/widgets/class-wp-widget-archives.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/widgets/class-wp-widget-meta.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/widgets/class-wp-widget-calendar.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/widgets/class-wp-widget-text.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/widgets/class-wp-widget-categories.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/widgets/class-wp-widget-recent-posts.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/widgets/class-wp-widget-recent-comments.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/widgets/class-wp-widget-rss.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/widgets/class-wp-widget-tag-cloud.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/widgets/class-wp-nav-menu-widget.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/class-wpml-st-string-factory.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/functions-load.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/functions.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/private-actions.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/private-filters.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/wpml-string-translation.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/constants.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/package-translation/wpml-package-translation.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/package-translation/inc/wpml-package-translation-schema.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/package-translation/inc/wpml-package-constants.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/package-translation/inc/wpml-package-translation-exception.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/package-translation/inc/wpml-package-translation-helper.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/package-translation/inc/wpml-package-translation-ui.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/package-translation/inc/wpml-package-translation-html-packages.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/package-translation/inc/wpml-package-translation-metabox.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/package-translation/inc/wpml-package-translation-st.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/package-translation/inc/wpml-package-translation-tm-jobs.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/package-translation/inc/wpml-package-translation-tm.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/package-translation/inc/wpml-package.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/package-translation/inc/wpml-package-translation.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/package-translation/class-wpml-st-package-cleanup.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/menus/class-wpml-st-db-troubleshooting.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/vendor/wpml/commons/src/templating/class-wpml-templates-factory.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/class-wpml-st-theme-localization-type.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/class-wpml-theme-localization-type.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/ajax/class-wpml-ajax-factory.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/ajax/class-wpml-ajax-action.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/template-constants.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/language-switcher/class-wpml-language-switcher.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/language-switcher/class-wpml-ls-dependencies-factory.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/language-switcher/class-wpml-ls-templates.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/class-wpml-file.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/language-switcher/class-wpml-ls-settings.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/language-switcher/slots/class-wpml-ls-slot-factory.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/language-switcher/class-wpml-ls-settings-sanitize.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/language-switcher/class-wpml-ls-settings-strings.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/language-switcher/class-wpml-ls-settings-color-presets.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/language-switcher/class-wpml-ls-render.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/language-switcher/class-wpml-ls-model-build.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/language-switcher/class-wpml-ls-inline-styles.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/language-switcher/class-wpml-ls-assets.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/language-switcher/public-api/class-wpml-ls-shortcodes.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/language-switcher/public-api/class-wpml-ls-public-api.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/wpml-tm/class-wpml-st-tm-jobs.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/class-wpml-st-settings.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/page-builders/class-wpml-pb-loader.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/page-builders/strategy/shortcode/class-wpml-pb-config-import-shortcode.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/page-builders/strategy/shortcode/class-wpml-pb-shortcode-strategy.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/page-builders/strategy/interface-iwpml-pb-strategy.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/page-builders/class-wpml-pb-factory.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/page-builders/class-wpml-pb-integration.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/upgrade/class-wpml-st-upgrade-command-factory.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/upgrade/class-wpml-st-upgrade.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/upgrade/class-wpml-st-upgrade-db-cache-command.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/upgrade/interface-iwpml_st_upgrade_command.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/admin-texts/wpml-admin-texts.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/admin-texts/wpml-admin-text-functionality.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/widget-text.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/wpml-localization.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/gettext/wpml-string-translation-mo-import.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/wpml-string-shortcode.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/slug-translation.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/acceptance.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/akismet.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/checkbox.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/count.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/date.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/file.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/flamingo.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/listo.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/number.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/quiz.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/really-simple-captcha.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/response.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/select.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/submit.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/text.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/textarea.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/hidden.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/vendors/plugins/class-vc-vendor-advanced-custom-fields.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/vendors/plugins/class-vc-vendor-contact-form7.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/vendors/plugins/class-vc-vendor-wpml.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/compatibility/wpseo/class-wpml-wpseo-xml-sitemaps-filter.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/compatibility/wpseo/class-wpml-wpseo-filters.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/admin/class-yoast-notification-center.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/po-import/class-wpml-po-import-strings-scripts.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/po-import/class-wpml-po-import-strings.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/filters/class-wpml-st-blog-name-and-description-hooks.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/class-wpml-st-user-fields.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/inc/wpseo-functions.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/inc/wpseo-functions-deprecated.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/inc/options/class-wpseo-options.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/inc/options/class-wpseo-option-wpseo.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/inc/options/class-wpseo-option.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/inc/options/class-wpseo-option-permalinks.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/inc/options/class-wpseo-option-titles.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/inc/options/class-wpseo-option-social.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/inc/options/class-wpseo-option-rss.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/inc/options/class-wpseo-option-internallinks.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/inc/options/class-wpseo-option-xml.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/inc/options/class-wpseo-option-ms.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/inc/options/class-wpseo-taxonomy-meta.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/inc/class-wpseo-meta.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/filters/autoregister/class-wpml-autoregister-context-exclude.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/filters/class-wpml-register-string-filter.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/filters/class-wpml-displayed-string-filter.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/filters/db-cache/class-wpml-st-db-cache-factory.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/filters/db-cache/class-wpml-st-wp-wrapper.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/filters/db-cache/persist/class-wpml-st-page-translations-persist.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/filters/db-cache/persist/interface-iwpml-st-page-translations-persist.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/filters/db-cache/persist/class-wpml-st-page-translations-cached-persist.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/filters/db-cache/class-wpml-st-db-translation-retrieve.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/filters/db-cache/class-wpml-st-domain-fallback.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/class-wpml-db-chunk.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/filters/db-cache/class-wpml-st-page-url-preprocessor.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/filters/db-cache/class-wpml-st-db-cache.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/filters/db-cache/class-wpml-st-page-translation.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/filters/db-cache/class-wpml-st-page-translations.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/inc/class-wpseo-utils.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/inc/sitemaps/class-sitemaps.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/inc/sitemaps/class-sitemap-timezone.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/inc/sitemaps/class-sitemaps-router.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/inc/sitemaps/class-sitemaps-renderer.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/inc/sitemaps/class-sitemaps-cache.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/inc/sitemaps/class-post-type-sitemap-provider.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/inc/sitemaps/interface-sitemap-provider.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/inc/sitemaps/class-taxonomy-sitemap-provider.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/inc/sitemaps/class-author-sitemap-provider.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/inc/wpseo-non-ajax-functions.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/admin/class-customizer.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/vendors/plugins/class-vc-vendor-yoast_seo.php
/var/web/soitronsk/wp-content/themes/soitron/functions.php
/var/web/soitronsk/wp-content/themes/soitron/visual-composer-functions.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/post-translation/class-wpml-pre-option-page.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/query-filtering/class-wpml-query-parser.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-mapper.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/utilities/class-wpml-debug-backtrace.php
/var/web/soitronsk/wp-content/themes/soitron/inc/custom-header.php
/var/web/soitronsk/wp-content/themes/soitron/inc/template-tags.php
/var/web/soitronsk/wp-content/themes/soitron/inc/customizer.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/language-switcher/class-wpml-ls-template.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wp-job-manager/wp-job-manager-functions.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wp-job-manager/wp-job-manager-template.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wp-job-manager/includes/class-wp-job-manager-widgets.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/widgets/wp-widget-text-icl.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/language-switcher/class-wpml-ls-widget.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/revisionary/revisionary_main.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/core/wpml.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/fields/text.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/fields/textarea.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/fields/number.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/fields/email.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/fields/url.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/fields/password.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/fields/wysiwyg.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/fields/oembed.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/fields/image.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/fields/file.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/fields/select.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/fields/checkbox.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/fields/radio.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/fields/true_false.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/fields/post_object.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/fields/page_link.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/fields/relationship.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/fields/taxonomy.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/fields/user.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/fields/google-map.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/fields/date_picker.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/fields/date_time_picker.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/fields/time_picker.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/fields/color_picker.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/fields/message.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/fields/tab.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/pro/fields/repeater.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/pro/fields/flexible-content.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/pro/fields/gallery.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/pro/fields/clone.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/settings/class-vc-settings.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/access/class-vc-current-user-access.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/access/class-vc-role-access.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/access/abstract-class-vc-access.php
/var/web/soitronsk/wp-admin/includes/user.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/access/class-vc-current-user-access-controller.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/access/class-vc-role-access-controller.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/updaters/class-vc-updater.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/updaters/class-vc-updating-manager.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-base.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/editors/popups/class-vc-templates-panel-editor.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/editors/popups/class-vc-shortcode-edit-form.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/editors/class-vc-frontend-editor.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/params/load.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/params/default_params.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/params/textarea_html/textarea_html.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/params/colorpicker/colorpicker.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/params/loop/loop.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/params/vc_link/vc_link.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/params/options/options.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/params/sorted_list/sorted_list.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/params/css_editor/css_editor.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/params/tab_id/tab_id.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/params/href/href.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/params/font_container/font_container.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/params/google_fonts/google_fonts.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/params/column_offset/column_offset.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/params/autocomplete/autocomplete.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/params/params_preset/params_preset.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/params/param_group/param_group.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/editors/class-vc-edit-form-fields.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/params/custom_markup/custom_markup.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/params/animation_style/animation_style.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/params/iconpicker/iconpicker.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/params/el_id/el_id.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/config/lean-map.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/config/grids/vc-grids-functions.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/vendors/plugins/acf/class-vc-acf-shortcode.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/settings/class-vc-automapper.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/params/vc_grid_item/editor/class-vc-grid-item-editor.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/editors/class-vc-backend-editor.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/hacks/misc-constants.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/hacks/language-canonical-redirects.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/requirements/class-wpml-integrations-requirements.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/requirements/class-wpml-integrations.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/frontend/class-frontend.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/frontend/class-primary-category.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/class-wpml-config.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/request-handling/redirection/wpml-frontend-redirection.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/request-handling/redirection/wpml-redirection.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/request-handling/redirection/wpml-redirect-by-param.class.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/request-handling/class-wpml-frontend-redirection.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wpml-string-translation/classes/slug-translation/class-wpml-rewrite-rule-filter.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/query-filtering/class-wpml-404-guess.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/translations/class-wpml-translations.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/translations/class-wpml-post-element.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/translations/class-wpml-translation-element.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/translations/interface-wpml-duplicable-element.php
/var/web/soitronsk/wp-includes/template-loader.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/frontend/class-opengraph.php
/var/web/soitronsk/wp-content/themes/soitron/single.php
/var/web/soitronsk/wp-content/themes/soitron/header.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/inc/class-wpseo-replace-vars.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wp-job-manager/templates/form-fields/uploaded-file-html.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/language-switcher/slots/class-wpml-ls-footer-slot.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/language-switcher/slots/class-wpml-ls-slot.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/language-switcher/slots/class-wpml-ls-post-translations-slot.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/language-switcher/slots/class-wpml-ls-shortcode-actions-slot.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/wordpress-seo/frontend/class-twitter.php
/var/web/soitronsk/wp-content/themes/soitron/searchform.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/translations/class-wpml-menu-element.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/translations/class-wpml-term-element.php
/var/web/soitronsk/wp-content/themes/soitron/footer.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/config/containers/shortcode-vc-row.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/wordpress-widgets.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/vc_classmap.json.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-row.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/templates/shortcodes/vc_row.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/config/containers/shortcode-vc-column.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-column.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/templates/shortcodes/vc_column.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/config/content/shortcode-vc-column-text.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-column-text.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/templates/shortcodes/vc_column_text.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/config/wp/shortcode-vc-wp-custommenu.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/js_composer/include/templates/shortcodes/vc_wp_custommenu.php
/var/web/soitronsk/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/lib/dqml2tree.php