Unikátne riešenie zjednocujúce dva nekompatibilné systémy – IT SMART+

22.08.2017

Unikátne riešenie zjednocujúce dva nekompatibilné systémy – IT SMART+

Keď si jedna z najväčších chemických firiem na svete vybrala Hewlett Packard Enterprise (HPE) ako Managed Services partnera, pre HPE to znamenalo dokončiť vysoko komplexnú, full-servisovú globálnu integráciu bez akejkoľvek technickej podpory zo strany klienta. Soitron spolupracoval na projekte v mene HPE a úspešne čelil tejto výzve od začiatku až do konca.

požiadavky

 • Integrovať HP Service Manager (HPSM) s existujúcim SAP systémom, ktorý aktuálne využíval klient HPE – dva nekompatibilné systémy neschopné spolu komunikovať.
 • Veľký dôraz bol kladený na zachovávanie údajov, dostupnosť, šifrovanie a kontinuitu služieb.
 • Vytvoriť alternatívne riešenie, ktoré dokáže efektívne vyriešiť vzniknuté problémy.

toto riešenie ukázalo, ako vieme:

 • Integrovať viacero platforiem bez akéhokoľvek negatívneho vyplyvu na biznis.
 • Prepojiť nekompatibilné systémy tak, aby dokázali spolupracovať.
 • Pracovať na zložitých a náročných projektoch, pričom je schopný dodržať veľmi prísne stanovené termíny.
 • Riešiť problémy na najvyššej možnej úrovni.
 • Vyvinúť škálovateľné riešenie pre ľubovoľný objem transakcií.

výsledky

IT Smart+ - nová unikátna služba, ktorú Soitron ponúka podnikom, ktoré čelia podobným výzvam.

Riešenie je dostatočne flexibilné aby umožnilo rôznorodým systémom vzájomnú interakciu.

Riešenie, vďaka ktorému je zabezpečená realizácia projektu načas.

Systém, ktorý dokáže spracovať transakcie akéhokoľvek objemu v štandardizovanom rámci.

Služba aktívneho monitoringu výrazne zefektívnila prevádzku spoločnosti OMS

15.10.2016

Služba aktívneho monitoringu výrazne zefektívnila prevádzku spoločnosti OMS

Spoločnosť OMS sa rozhodla využiť všetky výhody aktívneho monitoringu, vďaka ktorému dokážu vyriešiť otázky týkajúce sa stavu IT infraštruktúry ako celku, vyťaženosti jednotlivých komponentov ako aj používaných aplikácií. Správne nastavenými procesmi sa ušetril čas a obmedzili sa výpadky výroby. Nové monitoringové riešenie so sebou prinieslo taktiež ušetrenie finančných prostriedkov.

Požiadavky klienta

 • Vytvoriť koncept modernej monitorovacej služby za účelom minimalizovať negatívne dopady neočakávaných udalostí na prevádzku
 • Upozorniť na špecifické udalosti a strážiť predvolené parametre
 • Predchádzať a eliminovať výpadky podnikovej infraštruktúry
 • Zabezpečiť plynulú kontinuitu prevádzky
 • Odbremeniť IT oddelenie od prácnej údržby

Naše riešenie

 • Kompletná migrácia na novú službu monitoringu
 • Prenesenie kompetencií na dodávateľa služby
 • Vývoj doplnkovej funkcionality na základe požiadavky
 • Využitie certifikovaných pracovníkov na strane dodávateľa
  služby
 • Zníženie hardvérových nárokov na monitoringovú
  infraštruktúru

Výsledok

Moderná monitoringová služba, ktorá dokáže pružne reagovať na neustále zmeny v IT
infraštruktúre.

Eliminácia výpadkov hardvérových zariadení, ktoré by mohli potenciálne ohroziť alebo úplne pozastaviť výrobný proces spoločnosti.

Zautomatizovanie jednotlivých úkonov bez potreby zásahu administratívnych pracovníkov, ktorí sa tak môžu venovať iným pracovným činnostiam.

Automatické priradenie vzniknutého incidentu správnemu tímu, ktorý zabezpečí jeho spracovanie a riešenie.

Ivan Kollár

Senior Monitoring Consultant (Soitron, s.r.o.)

Služba monitoringu je schopná aktívne sledovať vybrané časti infraštruktúry (ako napríklad switche, routre, servery a pod.) s prihliadnutím na predvolené nastavenia a sledované parametre.

Implementácia monitoringovej služby pre spoločnosť Johns Manville

25.07.2016

Implementácia monitoringovej služby pre spoločnosť Johns Manville

Monitorovací systém, ktorý stráži infraštruktúru, operačné systémy či stav aplikácií, je podľa mnohých veľmi nákladný z hľadiska počiatočnej investície a potreby zamestnávať tím trénovaných odborníkov. Jednoduchým alternatívnym riešením je zabezpečenie „monitoringu ako služby“, ktoré okrem iných využíva aj Johns Manville.

Predošlý stav

 • Licencovaný HP SIM monitoring nástroj
 • Limitované možnosti ohľadom hardvérových dodávateľov
 • Náročné prispôsobenie riešenia
 • Lokálny IT tím dedikovaný na riešenie problémov adhoc
 • Systém bez ITSM procesov
 • Nedostupnosť služieb Service Desku

Súčasný stav

 • Moderná monitoringová služba, ktorá dokáže pružne reagovať na neustále zmeny v IT infraštruktúre
 • Zautomatizovanie jednotlivých úkonov bez potreby ľudskej interakcie
 • Eliminácia výpadkov hardvéru, ktoré by znamenali ohrozenie výroby
 • Zvýšenie stability IT infraštruktúry
 • Automatické priradenie vzniknutého incidentu správnemu tímu, ktorý zabezpečí jeho spracovanie a riešenie

Riešenie

Štandardizované riešenie prispôsobené potrebám zákazníka.

Prenesenie kompetencií na dodávateľa služby.

Predefinovanie parametrov v zmluvnej SLA.

Využitie certifikovaných pracovníkov na strane dodávateľa služby.

Ivan Kollár

Senior Monitoring Consultant (Soitron, s.r.o.)

Vďaka monitoringovému riešeniu je možné vytvoriť ucelený obraz o fungovaní internej podnikovej infraštruktúry, o efektivite vynaloženého úsilia a o vyťaženosti jednotlivých komponentov. Výrazným benefitom je aj úspora finančných prostriedkov.

Stabilná a bezpečná podniková sieť s dátovým centrom napomáha prosperite spoločnosti OMS

18.12.2014

Stabilná a bezpečná podniková sieť s dátovým centrom napomáha prosperite spoločnosti OMS

Spoločnosť OMS je v súčasnosti najväčším výrobcom svietidiel v strednej a východnej Európe. S rastom spoločnosti však rástli aj nároky na jej IT infraštruktúru. Jej celkový zlý stav negatívne ovplyvňoval produktivitu vo firme. Po prípade, keď v serverovni skolabovalo diskové pole, došlo aj k strate dát a vynútenému zastaveniu výroby na niekoľko dní, bolo už viac než isté, že musí prejsť radikálnym redizajnom sieťovej infraštruktúry.

Požiadavky klienta

 • Vybudovať modernú a stabilnú IT infraštruktúru, ktorá bude pripravená na ďalší rast firmy
 • Eliminovať výpadky, slabú priepustnosť a odozvu siete
 • Ochrániť podnikovú sieť pred prienikmi vírusov a iného škodlivého malvéru
 • Zabezpečiť plynulosť výroby aj celkovej prevádzky podniku
 • Zjednodušiť správu IT infraštruktúry a odbremeniť IT oddelenie od prácnej a  zdĺhavej údržby

Naše riešenie

 • Kompletné prebudovanie jadra siete a dátového centra
 • Prerobenie sieťovej prístupovej vrstvy v administratívnych a technologických priestoroch
 • Zabezpečenie siete – ochrana emailovej komunikácie a prenosu webových dát
 • Vybudovanie wifi riešenia v režime vysokej dostupnosti, s povoleným výpadkom do 3 sekúnd

Výsledok

Vytvorenie IT infraštruktúry, ktorá podporuje biznisové aktivity spoločnosti a umožňuje jej fungovať bez výpadkov a tým aj bez administratívnych alebo výrobných prestojov

Vytvorenie predpokladov pre automatizáciu a zefektívnenie monitoringu výroby či logistiky

Stabilizovanie siete, čo umožňuje administrátorom sústrediť sa na dôležité úlohy a nestrácať čas ``troubleshootingom`` bežných problémov

Eliminácia hrozieb, ktoré pre podnik znamenali zavírené emaily a prítomnosť malvéru.

Zlepšenie odozvy a priepustnosti siete, ktoré zabezpečilo zvýšenie komfortu, efektivity práce a produktivity zamestnancov

Ján Vacula

Manažér pre IT spoločnosti OMS (*projekt bol realizovaný v roku 2014)

Uvedomovali sme si, že podnik potrebuje solídnu a spoľahlivú IT infraštruktúru, ktorá bude fungovať takmer bezstarostne a s minimálnymi nákladmi na údržbu. V riešení od Soitronu sme videli veľký potenciál, keďže navrhnutá infraštruktúra je natoľko moderná a stabilná, že je schopná zabezpečiť plynulý chod našej výroby aj v prípade ďalšieho rozširovania spoločnosti.

Úspešná implementácia Cisco Telepresence v Železiarne Podbrezová Group

15.07.2013

Úspešná implementácia Cisco Telepresence v Železiarne Podbrezová Group

Spoločnosť Železiarne Podbrezová (ŽP) pôsobí v šiestich krajinách Európy.  Skupina je riadená z Podbrezovej a pre efektívne fungovanie spoločnosti je nevyhnutné, aby mohli jednotlivé pobočky dobre spolupracovať medzi sebou, ako aj s generálnym riaditeľstvom. Geografická vzdialenosť ich pri spolupráci nesmie obmedzovať, a preto práve video riešenie integrované spoločnosťou Soitron zlepšilo a zjednodušilo komunikáciu v rámci spoločnosti.

Požiadavky klienta

 • Modernizácia siete video-konferenčných miestností pripájajúcich pobočky v 6 európskych krajinách, v ktorých spoločnosť pôsobí
 • Zabezpečenie efektívnej komunikácie medzi generálnym riaditeľom a pobočkami
 • Využitie existujúceho systému video-konferenčných zariadení

Naše riešenie

 • Cisco TelePresence Management Suite
 • Koncové zariadenia Cisco v dvoch kategóriach (personálne TP a TP pre konferenčné miestnosti)

Výsledok

Efektívna komunikácia medzi generálnym riaditeľstvom, vedením pobočiek a technickými tímami

Prepojenie medzi 15 lokalitami a centralizovaná správa s možnosťou reportingu

Prepojenie pôvodných video zariadení do novej video siete

Možnosť zdieľania prezentácií, video prenosov v HD kvalite, či multibod hovorov v počte až 4 lokalít súčasne

Škálovateľné riešenie s možnosťou rozšírenia na ďalšie lokality

Ján Gaboň

Operation Manager, ŽP Informatika s.r.o. (*projekt bol realizovaný v roku 2012)

Počas prípravy a samotnej realizácie projektu sa potvrdilo, že spoločnosť Soitron ako držiteľ certifikátu ITSM má procesy pre riadenie IT služieb reálne zavedené aj v praxi. Od prípravy obchodnej ponuky, implementáciu technológie, technickej podpory až po služby service desku.

Johns Manville Slovakia zaviedol prvú reálnu IP telefóniu na virtuálnej platforme

3.09.2012

Johns Manville Slovakia zaviedol prvú reálnu IP telefóniu na virtuálnej platforme

Johns Manville Slovakia je najväčší európsky závod celosvetovej skupiny Johns Manville. Zaoberá sa výrobou a spracovaním skleného vlákna a vo svojom závode v Trnave zamestnáva takmer 900 zamestnancov. Vzhľadom na veľkosť a povahu prevádzky potrebuje naozaj spoľahlivo vyriešenú komunikáciu nielen smerom do externého prostredia, ale i vo vnútri podniku. Pôvodná klasická telefónna ústredňa, vzhľadom na blížiaci sa koniec svojej životnosti, už vysoké nároky na spoľahlivosť nespĺňala.Riziko výpadkov hlasovej a faxovej komunikácie bolo pre klienta neakceptovateľné, a preto sa v JM Slovakia rozhodli pre modernizáciu komunikačného systému.

Požiadavky klienta

 • Migrácia klasickej telefónnej ústredne na novú modernú platformu
 • Zabezpečiť spoľahlivosť komunikácie prostredníctvom redundancie riešenia
 • Návrh nového riešenia odkazovej služby VoiceMail a automatického smerovania hovorov

Naše riešenie

 • Postupná migrácia starého telefónneho systému na najnovšiu Cisco IP telefóniu verzie 8.5 bez obmedzenia výrobnej prevádzky
 • Virtualizácia riešenia na platforme VMWare vSphere
 • Nasadenie produktov rodiny Cisco Unified Communications na inteligentné smerovanie hovorov a službu odkazovej schránky
 • Upgrade stávajúceho faxového riešenia 2Ring NetFAX na novú verziu

Výsledok

Stabilita a spoľahlivosť komunikačného prostredia a vysoká miera ochrany proti výpadkom komunikácie vďaka redundancii celého riešenia

Inovatívne riešenie IP telefónie na virtuálnej platforme umožňujúce koexistenciu až štyroch Cisco Unified virtuálnych serverov na jednom fyzickom hardvéri a tým hardvérovú pripravenosť na implementáciu ďalších aplikácií z rodiny UC

Najnovšia verzia Cisco Unified Communications Manager 8.5, podporujúca širšiu škálu koncových komunikačných zariadení, nové produktové rady telefónov, mobilitu, video, protokol SIP a ďalšie.

Peter Benko

Senior Product Manager, Soitron (* projekt bol realizovaný v roku 2012)

JM Slovakia modernizuje svoje dátové centrum a stavilo pri tom na virtualizáciu, do čoho zapadá nami ponúknuté riešenie. Na tomto projekte bola z môjho pohľadu najzaujímavejšia práve implementácia do virtuálneho prostredia zákazníka. Dôležité je, že do budúcnosti je možné na vybudovanej infraštruktúre implementovať ďalšie aplikácie z rodiny UC, ktoré prinesú vyššiu efektivitu komunikácie, tímovej spolupráce a mobilitu používateľov.